12 آذر 1397

اسکرام

اسکرام یک روش مدیریت پروژه چابک است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه های اصلی اسکرام شامل موارد ذیل هستند: کار در اسپرینت هایی که تکرارهای زمان ثابت 30 روزه یا کمتر هستند انجام می گردد.  کار در اسپرینت ثابت است. وقتی محدوده اسپرین...
مقالات