10 آذر 1397

بیانیه چابک

در سال 2001 خالقان بسیاری از متدلوژی های توسعه نرم افزار چابک به همراه جمع دیگری از افراد که روش های چابک گوناگونی را پیاده سازی کرده بودند دور هم گرد آمدند و بیانیه چابک که خلاصه باورشان در مورد وجود روش بهتر برای تولید نرم افزار است را خلق کردند. ام...