14 آذر 1397

چابک بازگشت سرمایه را بهینه می کند

چابک مبتنی بر یک اصل اقتصادی ساده است: ما ویژگی ها را زودتر تحویل می دهیم و مشتریان پول را زودتر پرداخت می کنند. این موضوع بازگشت سرمایه را برای هزینه توسعه بهبود می بخشد. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است. (تحویل ارزش و بازگشت سرمایه در آبشا...