11 آذر 1397

ایکس پی

ایکس پی یکی از روش های توسعه نرم افزار چابک است که به طور گسترده در بسیاری از کتاب ها توصیف شده است. تجربه های اصلی ایکس پی شامل موارد ذیل هستند: یک تیم با تعداد 5 تا 10 برنامه نویس که در یک مکان کار می کنند، به طوری که نماینده مشتری نیز در آن مکا...