10 آذر 1397

اصول روش های چابک

پشت بیانیه چابک مجموعه ای از اصول مهم وجود دارد که به عنوان چارچوبی مشترک برای تمام روش های چابک به خدمت گرفته می شوند: بالاترین اولویت ما راضی نگهداشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام و مداوم نرم افزار با ارزش است. به تغییرات حتی در پایان توسعه خ...