10 دی 1397

تصویر کلان: سطح سبد محصول

بسیاری از سازمان های نرم افزاری که دارای اندازه متوسط با صد یا بیش از صد کارمند هستند و آن هایی که یک یا دو محصول را توسعه و مدیریت می کنند، مدل تیم(شامل داستان های کاربر، وظیفه ها و آزمون های پذیرش) به اضافه مدل برنامه(شامل ویژگی ها و نیازمندهای غیرک...