9 آذر 1397

فرایندهای تکراری و تدریجی

در چند دهه گذشته، شکست مدل آبشاری در کنار وجود فشارهای «زمان تا بازار » و گسترش ابزارها و تکنولوژی های توسعه نرم افزار باعث شد تا به مدل های مبتکرانه و مبتنی بر اکتشاف نیاز پیدا کنیم. به گونه ای که این موضوع ما را به فرایندهای تکراری دهه 1980 و 1990 ...