20 فروردین 1401

پنج اشتباه رایج درباره مالک محصول (بخش چهارم)

باور اشتباه پنج: مالک محصول مسئولیت تحویل پروژه را برعهده دارد اسکرام برخلاف رویکردهای سنتی تولید نرم‌افزار نقش مدیر پروژه[1] ندارد. بنابراین، در نظر گرفتن  نقش […]