7 آذر 1397

هنوز هم مدل آبشاری استفاده می شود

حتی با وجود این شواهد آشکار، امروزه مدل آبشاری باز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. همان طوری که در شکل ذیل نشان داده شده است. با توجه به کمبودهای مدل آبشاری جای بسی تعجب است که چرا این مدل تا سال 2010 و حتی پس از آن هم مورد استفاده قرار می...