21 آذر 1397

ستون دوم خانه ناب: بهبود مداوم

بهبود مداوم یا «کایزن» ستون دوم ناب است. با کایزن، از طریق بازبینی و بهبود مداوم به سوی یک سازمان یادگیرنده هدایت می شویم.  منشاء مسئله را کشف نماید و برای حل آن و بهبود فرایند شخصاً داده‌ها را مشاهده و بررسی کنید.  تصمیم گیری ها را تدریجی و با توا...