12 آذر 1400

مدیر محصول در مقابل مالک محصول (بخش اول)

  سال‌هاست که افراد درباره تفاوت بین نقش مدیر محصول[1] و مالک محصول[2] بحث می‌کنند، آیا این نقش‌ها می‌توانند همزیستی داشته باشند یا نه و بنابراین […]