8 اسفند 1400

پنج اشتباه رایج درباره مالک محصول (بخش دوم)

باور اشتباه سه: مالک محصول مسئول نوشتن داستان‌های کاربر[1] است داستان‌ کاربر تکنیک محبوبی برای بیان کارکرد[2] کاربر نهایی است. اما شما به‌عنوان مالک محصول، نویسنده […]
21 آذر 1400

مدیر محصول در مقابل مالک محصول (بخش دوم)

پس چرا اسکرام در ابتدا نقش مالک محصول را معرفی کرد؟ چرا چارچوب اسکرام از اصطلاح مدیر محصول استفاده نکرد؟ در واقع نسخه اولیه اسکرام از […]