15 مهر 1400

کشف محصول مستمر چیست؟

باوجود این­که کشف محصولِ زمان‌ثابت مفید است، اما کافی نیست. دلیلش این است: وقتی‌­که محصول جدیدی را تولید می‌کنید، معمولا قصد دارید کمینه محصول پذیرفتنی[1] را […]