28 بهمن 1397

سطح تیم: وظیفه ها

تیم اسکرام داستان ها را به وظیفه ها تجزیه می کند تا بتواند فعالیت های درگیر در تحویل داستان ها را با جزئیات بیشتری پیگیری نماید. نهایتا، این وظیفه ها در جهت تکمیل داستان ها توسط اعضای تیم انجام می شوند. البته، پیگیری در سطح تکرار به جای تمرکز بر وظیفه ...
27 بهمن 1397

سطح تیم: بک لاگ تیم

بک لاگ تیم (معمولا بک لاگ محصول یا بک لاگ پروژه نامیده می شود) شامل تمام داستان های کاربری است که تیم برای پیاده سازی شناسایی کرده است. هر تیم برای خود، بک لاگ جداگانه ای دارد که توسط مالک محصول نگهداری و اولویت بندی می شود. اگرچه ممکن است چیزهای دیگ...
23 بهمن 1397

سطح تیم: داستان های کاربر

داستان های کاربر، جایگزین چابک همه منظوره برای «نیازمندی های نرم افزار» هستند. داستان های کاربر در ابتدا توسط ایکس پی ایجاد شده اند. در چابک، داستان های کاربر اشیاء اصلی انتقال نیازمندی های مشتری از طریق جریان ارزش(از تحلیل نیازها تا کد و پیاده سازی...
13 بهمن 1397

سطح تیم: تعداد تکرارها به ازای هر انتشار

به منظور انتشار (یا انتشار بالقوه) کارکردهای بزرگ تر برای کاربران خارجی از یک سری تکرار استفاده می شود. در تصویر کلان، به ازای هر انتشار چهار تکرار توسعه نمایش داده شده است که به دنبال آن یک تکرار تثبیت نیز قبل از انتشار آورده شده است. این الگو اختیا...
2 بهمن 1397

سطح تیم: نقش تیم توسعه

باقیمانده تیم اسکرام شامل توسعه دهندگان و آزمون گران هستند که وظیفه نوشتن و آزمون کد را بر عهده دارند. به دلیل چابک بودن این تیم، اندازه آن محدود است و شامل سه تا چهار توسعه دهنده به اضافه یک تا دو آزمون گر می باشد و به طور ایده آل در یک جا مقیم هستن...
2 بهمن 1397

سطح تیم: نقش استاد اسکرام

(استاد اسکرام) «استاد اسکرام» نقش با اهمیتی برای تیم هایی است که اسکرام را پیاده سازی می کنند. استاد اسکرام تیم را در هنگام گذار به متد جدید راهنمایی کرده و به طور مداوم هدف پویای تیم را در راستای بیشینه کردن کارایی تسهیل می کند....
2 بهمن 1397

سطح تیم: تکرارها

در توسعه چابک، کارکرد جدید در رخ دادهای زمان ثابت کوتاه مدت با نام «تکرارها» (اسپرینت ها در اسکرام) ساخته می شود. در سازمان های بزرگ تر، تیم های چابک معمولا تکرارهایی با طول استاندارد را انتخاب می کنند. هر تکرار یک بخش با ارزش از کارکرد جدید را نمای...
24 دی 1397

سطح تیم: نقش مالک محصول

(مالک محصول) اسکرام متد چابکی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و نقش مالک محصول در این متد به طور منحصر به فرد تعریف می شود. در اسکرام، مالک محصول وظیفه مشخص کردن و اولویت بندی نیازمندی های کاربر و همچنین نگهداری بک لاگ محصول را بر عهده ...
22 دی 1397

سطح تیم: مجموعه ای از تیم های چابک

(مجموعه ای از تیم های چابک) در سازمان های بزرگ تیم های چابکِ بیشتری (سه تا ده تیم یا حتی بیشتر) برای تحویل ویژگی ها، سیستم ها یا زیرسیستم های بزرگ همکاری می کنند(سطح برنامه در تصویر کلان). تجربه نشان داده است که حتی برای سازمان های خیلی بزرگ  نیز تقس...