12 اسفند 1397

سطح برنامه: برنامه ریزی انتشار

هر انتشار زمان ثابت یک جلسه برنامه ریزی دارد که سازمان از آن برای هماهنگ کردن تیم ها به سوی اهداف مشترک کسب و کار استفاده می کند. چشم انداز جاری محصول (مجموعه ای از ویژگی های اولویت بندی شده) به همراه مجموعه ای از اهداف و خواسته ها، ورودی جلسه برنامه ...
7 اسفند 1397

سطح برنامه: محتویات اصلی چشم انداز

محتویات اصلی چشم انداز، مجموعه ای از ویژگی ها هستند چشم انداز محصول ممکن است در یک سند، در مخزن بک لاگ یا حتی در قالب اسلاید نگهداری شود. اما بدون توجه به قالب چشم انداز، محتویات اصلی آن مجموعه ای از «ویژگی های» اولویت بندی شده است که هدف آن تحویل «مز...
7 اسفند 1397

سطح برنامه: ویژگی های تحویل نشده در بک لاگ برنامه قرار می گیرند

مشابه بک لاگ محصول که حاوی «داستان ها» هستند، بک لاگ برنامه نیز حاوی «ویژگی های» اولویت بندی شده  است که هنوز پیاده سازی نشده اند. ممکن است برخی از ویژگی های موجود در بک لاگ برنامه برآورد شده باشند و برخی دیگر برآورد نشده باشند. برآورد ویژگی ها در این ...
6 اسفند 1397

سطح برنامه: چشم انداز، ویژگی ها و بک لاگ برنامه

در سازمان، مدیر محصول وظیفه نگهداری چشم انداز محصولات، سیستم ها یا برنامه کاربردی را بر عهده دارد. چشم انداز به سوالات کلان ذیل در رابطه با سیستم، برنامه کاربردی یا محصول پاسخ می دهد: چه مساله ای را این راه حل خاص حل می کند؟ چه ویژگی ها و مزایایی ر...
1 اسفند 1397

سطح برنامه: انتشارها و بخش های قابل عرضه

اگرچه هدف هر تکرار تولید بخش قابل عرضه از نرم افزار است، اما ممکن است تیم دریافته باشد که عرضه یک بخش از نرم افزار در هر تکرار عملی و بجا نباشد(به ویژه برای تیم های سازمانی با مقیاس بزرگ). به عنوان نمونه، تیم ممکن است دارای یکسری بدهی فنی باشد که باید...
28 بهمن 1397

سطح تیم: وظیفه ها

تیم اسکرام داستان ها را به وظیفه ها تجزیه می کند تا بتواند فعالیت های درگیر در تحویل داستان ها را با جزئیات بیشتری پیگیری نماید. نهایتا، این وظیفه ها در جهت تکمیل داستان ها توسط اعضای تیم انجام می شوند. البته، پیگیری در سطح تکرار به جای تمرکز بر وظیفه ...
27 بهمن 1397

سطح تیم: بک لاگ تیم

بک لاگ تیم (معمولا بک لاگ محصول یا بک لاگ پروژه نامیده می شود) شامل تمام داستان های کاربری است که تیم برای پیاده سازی شناسایی کرده است. هر تیم برای خود، بک لاگ جداگانه ای دارد که توسط مالک محصول نگهداری و اولویت بندی می شود. اگرچه ممکن است چیزهای دیگ...
23 بهمن 1397

سطح تیم: داستان های کاربر

داستان های کاربر، جایگزین چابک همه منظوره برای «نیازمندی های نرم افزار» هستند. داستان های کاربر در ابتدا توسط ایکس پی ایجاد شده اند. در چابک، داستان های کاربر اشیاء اصلی انتقال نیازمندی های مشتری از طریق جریان ارزش(از تحلیل نیازها تا کد و پیاده سازی...
13 بهمن 1397

سطح تیم: تعداد تکرارها به ازای هر انتشار

به منظور انتشار (یا انتشار بالقوه) کارکردهای بزرگ تر برای کاربران خارجی از یک سری تکرار استفاده می شود. در تصویر کلان، به ازای هر انتشار چهار تکرار توسعه نمایش داده شده است که به دنبال آن یک تکرار تثبیت نیز قبل از انتشار آورده شده است. این الگو اختیا...