13 آذر 1397

خداحافظ مثلث آهنین

متفاوت بودن نحوه برخورد روش های چابک با نیازمندی ها در مقایسه با روش آبشاری منجر به کنار گذاشتن مثلث آهنین شد. به نحوی که با وجود آن دستیابی به اهداف کیفی و قابلیت اطمینان ممکن نبود. در نبرد بین زمان و محدوده که در چابک وجود دارد، زمان پیروز است. به عب...
11 آذر 1397

ایکس پی

ایکس پی یکی از روش های توسعه نرم افزار چابک است که به طور گسترده در بسیاری از کتاب ها توصیف شده است. تجربه های اصلی ایکس پی شامل موارد ذیل هستند: یک تیم با تعداد 5 تا 10 برنامه نویس که در یک مکان کار می کنند، به طوری که نماینده مشتری نیز در آن مکا...
11 آذر 1397

جنگ روش ها

با توجه به تعداد روش های چابک، شرح تفصیلی هر یک از آن ها خارج از محدوده بحث ما است. هر چند، بر اساس بررسی اخیر به نظر می رسد که "جنگ  روش ها" حداقل از نظر سهم بازار تا حدی حل و فصل شده است همان طوری که شکل ذیل نشان می دهد. بررسی نشان می دهد که در حال ...
10 آذر 1397

بیانیه چابک

در سال 2001 خالقان بسیاری از متدلوژی های توسعه نرم افزار چابک به همراه جمع دیگری از افراد که روش های چابک گوناگونی را پیاده سازی کرده بودند دور هم گرد آمدند و بیانیه چابک که خلاصه باورشان در مورد وجود روش بهتر برای تولید نرم افزار است را خلق کردند. ام...
10 آذر 1397

فرایندهای تطبیقی(چابک)

از اوآخر دهه 1990 و در طول دهه جاری، فرایند نرم افزار هیاهوی بسیاری را از مدل های سبک وزن تر و بسیار تطبیقی تر شنیده است. با توجه به تغییرات اساسی که در الگوهای پیاده سازی نرم افزار همانند شیء گرایی، زبان های نسل سوم و توسعه آزمون محور ایجاد شد، این ...
10 آذر 1397

اصول روش های چابک

پشت بیانیه چابک مجموعه ای از اصول مهم وجود دارد که به عنوان چارچوبی مشترک برای تمام روش های چابک به خدمت گرفته می شوند: بالاترین اولویت ما راضی نگهداشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام و مداوم نرم افزار با ارزش است. به تغییرات حتی در پایان توسعه خ...
9 آذر 1397

فرایندهای تکراری و تدریجی

در چند دهه گذشته، شکست مدل آبشاری در کنار وجود فشارهای «زمان تا بازار » و گسترش ابزارها و تکنولوژی های توسعه نرم افزار باعث شد تا به مدل های مبتکرانه و مبتنی بر اکتشاف نیاز پیدا کنیم. به گونه ای که این موضوع ما را به فرایندهای تکراری دهه 1980 و 1990 ...
9 آذر 1397

نیازمندی ها در فرایند های تکراری

در فرایندهای تکراری یک جنبش هدفمندی را مشاهده کردیم که در این جنبش، نیازمندی های سنتی با طراحی زودهنگام کلان و دستاوردهای طراحی همانند مشخصات نیازمند ی های نرم افزار و مشخصات طراحی و دستاوردهایی از این قبیل که برای تعریف و کنترل پیاده سازی ها در مدل ...
9 آذر 1397

مدل حلزونی

مدل حلزونی(Spiral) یک روش پیشگام بود که به طور گسترده برای آغاز سلسله روش های تکراری مورد استقبال قرار گرفت. در مدل حلزونی هنوز هم نیازمندی ها جایگاه زود هنگامی دارند. هدف اصلی مارپیچ اولیه این مدل درک نیازمندی ها و انجام ارزیابی های لازم قبل از شروع ...