10 آذر 1397

فرایندهای تطبیقی(چابک)

از اوآخر دهه 1990 و در طول دهه جاری، فرایند نرم افزار هیاهوی بسیاری را از مدل های سبک وزن تر و بسیار تطبیقی تر شنیده است. با توجه به تغییرات اساسی که در الگوهای پیاده سازی نرم افزار همانند شیء گرایی، زبان های نسل سوم و توسعه آزمون محور ایجاد شد، این ...
10 آذر 1397

اصول روش های چابک

پشت بیانیه چابک مجموعه ای از اصول مهم وجود دارد که به عنوان چارچوبی مشترک برای تمام روش های چابک به خدمت گرفته می شوند: بالاترین اولویت ما راضی نگهداشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام و مداوم نرم افزار با ارزش است. به تغییرات حتی در پایان توسعه خ...
9 آذر 1397

فرایندهای تکراری و تدریجی

در چند دهه گذشته، شکست مدل آبشاری در کنار وجود فشارهای «زمان تا بازار » و گسترش ابزارها و تکنولوژی های توسعه نرم افزار باعث شد تا به مدل های مبتکرانه و مبتنی بر اکتشاف نیاز پیدا کنیم. به گونه ای که این موضوع ما را به فرایندهای تکراری دهه 1980 و 1990 ...
9 آذر 1397

نیازمندی ها در فرایند های تکراری

در فرایندهای تکراری یک جنبش هدفمندی را مشاهده کردیم که در این جنبش، نیازمندی های سنتی با طراحی زودهنگام کلان و دستاوردهای طراحی همانند مشخصات نیازمند ی های نرم افزار و مشخصات طراحی و دستاوردهایی از این قبیل که برای تعریف و کنترل پیاده سازی ها در مدل ...
9 آذر 1397

مدل حلزونی

مدل حلزونی(Spiral) یک روش پیشگام بود که به طور گسترده برای آغاز سلسله روش های تکراری مورد استقبال قرار گرفت. در مدل حلزونی هنوز هم نیازمندی ها جایگاه زود هنگامی دارند. هدف اصلی مارپیچ اولیه این مدل درک نیازمندی ها و انجام ارزیابی های لازم قبل از شروع ...
9 آذر 1397

فرایند یکپارچه رشنال

با توجه بیشتر به مدل حلزونی نسبت به مدل توسعه سریع برنامه کاربردی(RAD) و با هدف توسعه برنامه های کاربردیِ مقیاس بزرگ که نیرومندی، مقیاس پذیری و قابلیت گسترش در آن ها ضروری هستند، فرایندی تحت عنوان فرایند یکپارچه رشنال(RUP) در دهه 1990 راه اندازی شد...
9 آذر 1397

توسعه سریع برنامه کاربردی

توسعه سریع برنامه کاربردی(RAD) اکنون به عنوان اصطلاحی عام برای یک نوع فرایند توسعه که توسط جیمز مارتین در اوایل دهه 1990 معرفی شد، در نظر گرفته می شود. این مدل اساساً مدل فرایند نرم افزار به خوبی تعریف شده است که بر روی توسعه تکراری و ساخت مجموعه ای...
7 آذر 1397

هنوز هم مدل آبشاری استفاده می شود

حتی با وجود این شواهد آشکار، امروزه مدل آبشاری باز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. همان طوری که در شکل ذیل نشان داده شده است. با توجه به کمبودهای مدل آبشاری جای بسی تعجب است که چرا این مدل تا سال 2010 و حتی پس از آن هم مورد استفاده قرار می...
7 آذر 1397

آیا نباید اسب مرده را مورد ضرب و شتم قرار داد؟

مدل آبشاری را در اینجا بیش از حد توضیح دادیم در صورتی که نباید «اسب مرده را مورد ضرب و شتم» قرار داد، اما تصدیق می کنیم که این اسب خاص ممکن است هنوز هم زنده باشد و به بسیاری از زمینه های کسب و کار لگد بزند. بدون توجه به اینکه چگونه می خواهیم چابک باشی...